Skuteczność Naprotechnology

Wyniki leczenia niepłodności metodą NaProTECHNOLOGY opublikowane zostały w 2004 roku przez prof. Thomasa Hilgersa w The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY oraz w 2008 roku w publikacji Josepha B. Stanforda, MD,MSPH, Tracey A.Parnella, MD and Phila C. Boyle, MB w czasopiśmie medycznym Journal of the American Board of Family Medicine: Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice„.

 

Najpierw skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu NaProTECHNOLOGY z powodu niepłodności, w przedziałach czasowych:

  1. do 12 miesięcy – uzyskano 44% ciąż,
  2. do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż,
  3. w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%.

 

Wyniki leczenia kiedy rozpoznaną przyczyną niepłodności była endometrioza:

  1. 45% do 12 miesięcy,
  2. 65% do 24 miesięcy,
  3. 78% do 36 miesięcy.

 

Skumulowany wskaźnik ciąż dla pacjentek z zespołem policystycznych jajników:

  1. 40% po 12 miesiącach
  2. 65% po 24 miesiącach
  3. do 90% po 48 miesiącach

 

Wreszcie skuteczność leczenia metodą NaProTECHNOLOGY w porównaniu do postępowania in vitro. Kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji to uzyskano 81,8% poczęć, jeżeli policystyczne jajniki to 62,5% przy endometriozie 56,7%, przy niedrożności jajowodów 38,4%. Dla in vitro analogicznie wyniki z lat 1986 – 2001 od 21 do 27% ciąż na kobietę.

 

NaProTECHNOLOGY okazuje się 2,67 razy bardziej skuteczna niż in vitro dla endometriozy, 2,36 razy dla PCOS i 1,41 razy dla niedrożności jajowodów. W badaniu z Irlandii, w latach 1998-2002 zgłosiło się 1239 par małżeńskich z powodu niepłodności. Średni wiek kobiet to 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności 5,6 roku. 33% par wcześniej było leczonych ART. Wskaźnik ciąż NaProTECHNOLOGY wyniósł 52%. Udało się pomóc około 30% par po niepowodzeniach ART, czyli technik wspomaganego rozrodu „in vitro”.( J Am Board Fam Med 2008;21:375–384.)

Istotny jest sposób mierzenia skuteczności. W NaProTECHNOLOGY podawany jest procent żywych urodzeń dzieci, a nie procent poczęć jak to jest w przypadku in vitro.

Szczegółowe badania nad skutecznością metody w przypadkach problemów z płodnością:

Stosowanie NaProTECHNOLOGY® w leczeniu niepłodności może być wysoce skuteczne, a nawet o wiele bardziej skuteczne niż dominujące obecnie podejście do leczenia niepłodności. Rycina 51-5 przedstawia zestawienie skuteczności NaProTECHNOLOGY® (kolor niebieski) z wynikami leczenia niezwiązanego z NaProTECHNOLOGY® stosowanego na Johns Hopkins University. Odsetek powodzeń jest wyraźnie wyższy przy zastosowaniu NaProTECHNOLOGY®.

Fig 51-5

Rycina 51-5, s. 682 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Wskaźnik ciąż u pacjentek z endometriozą, leczonych w ramach NaProTECHNOLOGY®, w zestawieniu z klasycznymi metodami chirurgicznymi. Na podstawie badań pacjentek, których mężowie mieli normospermię (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004 and Rock JA, Guzick DS, Sengos C, et al: The Conservative Surgical Treatment of Endometriosis: Evaluation of Pregnancy Success with Respect to the Extent of Disease as Categorized Using Contemporary Classification Systems. Fertil Steril 35:131-137, 1981).

Podobne zestawienie pokazuje wskaźniki skuteczności leczenia kobiet z zespołem policystycznych jajników przy pomocy NaProTECHNOLOGY® oraz metod proponowanych na Johns Hopkins University. Wskaźniki leczenia w ramach NaProTECHNOLOGY® są wyższe również w tym przypadku. (Rycina 51-13).

Fig 51-13

Rycina 51-13, s. 683 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Narastający współczynnik ciąż u pacjentek z zespołem policystycznych jajników leczonych w ramach NaProTECHNOLOGY®, w porównaniu do tradycyjnej chirurgii klinowej resekcji jajników. (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004 oraz Adashi EY, Rock JA, Guzick D., i inni: Fertility Following Bilateral Ovarian Wedge Resection: A Critical Analysis of 90 Consecutive Cases of the Polycystic Ovary Syndrome (Płodność po dwustronnej klinowej resekcji jajników: Krytyczna analiza 90 kolejnych przypadków zespołu policystycznych jajników). Fertil Steril 36:320-325, 1981).

Rycina 51-38 ukazuje porównanie współczynnika ciąż przypadającego na jedną kobietę między leczeniem stosowanym w ramach NaProTECHNOLOGY® a zapłodnieniem in vitro. Badanie to wykazuje, że w ramach leczenia stosowanego w NaProTECHNOLOGY® w przypadku kobiet, u których występuje niepłodność z powodu cykli bezowulacyjnych, zespołu policystycznych jajników, endometriozy, bądź niedrożności jajowodów, wszystkie wyniki wykazują statystycznie istotnie wyższe współczynniki ciąż w porównaniu z pacjentkami z podobnymi schorzeniami, które zostały poddane zapłodnieniu in vitro.

Fig 51-38

Rycina 51-38, s. 691 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. Współczynnik ciąż i tworzenia rodziny przypadający na jedną kobietę porównujący leczenie NaProTECHNOLOGY® do zapłodnienia in vitro (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004 oraz pozostała wymieniona bibliografia).

 

 

Publikacje: